TRUYEN HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN

Harry sẽ mong chờ sống ngôi trường Privet Drive.

Bạn đang xem: Truyen harry potter và bảo bối tử thần

Hội Phượng Hoàng đang đến hộ vệ nó ra đi an ninh, nỗ lực hết sức ko khiến cho Voldemort với đàn chân tay hắn biết được. Nhưng sau đó Harry vẫn làm gì? Làm biện pháp làm sao nó hoàn toàn có thể dứt nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đặc biệt và chắc là bất khả thi nhưng mà giáo sự Dumbledore đang giao lại mang lại nó?


- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter với Hòn đá phù thủy-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 01-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 02-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 03-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 04-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương 05-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 06-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 07-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Chương 08-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 09-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương 10-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 11-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 12-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 13-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 14-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương thơm 15-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương 16-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter với Phòng cất túng bấn mật-- Harry Potter cùng Phòng đựng bí mật - Cmùi hương 01-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương thơm 02-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương thơm 03-- Harry Potter với Phòng đựng kín - Chương thơm 04-- Harry Potter với Phòng cất bí mật - Chương 05-- Harry Potter cùng Phòng đựng kín đáo - Chương 06-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 07-- Harry Potter và Phòng đựng bí mật - Cmùi hương 08-- Harry Potter và Phòng đựng kín - Chương thơm 09-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Cmùi hương 10-- Harry Potter và Phòng đựng kín - Chương 11-- Harry Potter và Phòng đựng bí mật - Cmùi hương 12-- Harry Potter cùng Phòng cất kín - Cmùi hương 13-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 14-- Harry Potter và Phòng đựng kín đáo - Cmùi hương 15-- Harry Potter và Phòng cất bí mật - Chương 16-- Harry Potter với Phòng đựng bí mật - Chương thơm 17-- Harry Potter cùng Phòng đựng kín đáo - Chương thơm 18 (End)- Tập 3: Harry Potter Và Tên tội phạm nhân lao tù Azkaban-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 01-- Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương 02-- Harry Potter Và Tên tội phạm nhân ngục Azkaban - Chương thơm 03-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương thơm 04-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 05-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 06-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 07-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Chương thơm 08-- Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 09-- Harry Potter Và Tên tội phạm nhân lao tù Azkaban - Cmùi hương 10-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 11-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 12-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 13-- Harry Potter Và Tên tội phạm nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 14-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 15-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục Azkaban - Chương thơm 16-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương thơm 17-- Harry Potter Và Tên tội phạm nhân lao tù Azkaban - Chương 18-- Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương 19-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục Azkaban - Chương thơm 20-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương 21-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và Chiếc ly lửa-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 01-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương 02-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 03-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 04-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 05-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 06-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 07-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 08-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 09-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 10-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 11-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 12-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 13-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 14-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 15-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương thơm 16-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 17-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 18-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 19-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 20-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 22-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 23-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 24-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 25-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 26-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 27-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 28-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 29-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 30-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 31-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 32-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 33-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 34-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 35-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 36-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 36-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 01 --> 02-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 03 --> 04-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 07 --> 08-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 09 --> 10-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 13 --> 14-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 15 --> 16-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 17 --> 18-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 19 --> 20-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 21 --> 22-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 23 --> 24-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 25 --> 26-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 31 --> 32-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 33 --> 34-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 35 --> 36-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter cùng Hoàng tử lai-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 01-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 03-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 04-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 06-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 07-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 08-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 09-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 10-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 11-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 12-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 13-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 14-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 15-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 16-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 17-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 18-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 19-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 20-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 21-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 22-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 23-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 24-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 25-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 26-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 27-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 29-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 30 ( Hết )- Tập 7: Harry Potter và Bảo bối tử thần-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 01-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 02-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 03-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 04-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 05-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 06-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 07-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 08-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 09-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 10-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 11-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 12-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 13-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 14-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 15-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 16-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 17-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 18-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 19-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 21-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 22-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 23-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 24-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 25-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 26-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 27-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 28-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 30-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 31-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 32-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 33-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 34-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 34-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 35-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 36- Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới-- 2.

Xem thêm: Trường Mầm Non Quốc Tế Tại Hà Nội, Top 5 Trường Mầm Non Quốc Tế Uy Tín Ở Hà Nội

Gặp gỡ nhân trang bị new trong tè tmáu Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3. Dolores Jane Umbridge-- 4. Draco Malfoy-- 5. Vernon và Petunia Dursley-- 6. Yêu tinc Peeves