Sgk tiếng anh lớp 7 mới

Nghĩ về chủ thể của bài học, thương mại & dịch vụ Cộng đồng, và đa số từ bắt đầu mà bàn sinh hoạt được nghỉ ngơi trên. Bước đầu trò chơi, fan A nói một từ mới và người B nói một từ liên quan mình nghĩ ra được.

Bạn đang xem: Sgk tiếng anh lớp 7 mới


Task 1. Listen và read.

(Nghe với đọc.)

A helping hand

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai & Phuc from Hai tía Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?

Mai: It"s the work you vị for the benefits of the community.

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I"m a thành viên of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have you done?

Mai: We"ve asked people to donate books & clothes to the children.

Reporter: Wow, that certainly makes a difference... And you Phuc, you"re from Go Green?

Phuc: Yes, it"s a non-profit organisation that protects the environment. We"ve encouraged people to recycle glass, cans, và paper. We"ve cleaned streets và lakes ...

Reporter: Did you start a community garden project last month?

Phuc: Oh yes, so far we"ve planted ...

*

a. Read the conversation again and tick (√) true (T) or false (F).

(Đọc đoạn đối thoại và chọn đúng (T) tốt sai (F).)

 

T

F

1. Mai và Phuc work for the benefits of the community.

 

 

2. Be a Buddy has collected books và clothes for street children.

 

 

3. Be a Buddy has provided education for street children.

 

 

4. Go Green is an environmental business.

 

 

5. Go Green has encouraged people khổng lồ recycle rubbish.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Phóng viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn cầu, họ phỏng vấn Mai cùng Phúc đến từ trường nhị Bà Trưng. Chào Mai, các bạn biết gì về dịch vụ thương mại cộng đồng?

Mai: Nó là quá trình mà bạn làm bởi vì những lợi ích cộng đồng.

Phóng viên: bao gồm xác. Bạn đã có lần làm các bước tình nguyện chưa?

Mai: Có. Tôi là 1 thành viên của “Bạn đồng hành” - một công tác giúp trẻ nhỏ đường phố. Năm vừa rồi chúng tôi đã mang hầu như lớp học đêm tối đến với 50 con trẻ em.

Phóng viên: Tuyệt! bạn đã làm gì khác nữa không?

Mai: Chúng tôi đã kêu gọi mọi bạn quyên góp sách và áo xống cho trẻ con em.

Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn tạo sự khác biệt... Vậy còn Phúc, bạn đến từ tổ chức sống xanh nên không?

Phúc: Đúng vậy, đó là một trong những tổ chức phi roi để đảm bảo an toàn môi trường. Cửa hàng chúng tôi khuyến khích mọi bạn tái chế đồ gia dụng thuỷ tinh, lon, cùng giấy. Công ty chúng tôi đã dọn đường phố với hồ...

Phóng viên: Bạn đã ban đầu một dự án công trình khu vườn cộng đồng vào mon trước đề nghị không?

Phúc: Vâng, cho đến thời điểm bây giờ chúng tôi vẫn trồng được...

Lời giải chi tiết:

1. T 

(Mai cùng Phúc làm việc cho những tác dụng cộng đồng.)

2. T

(Be a Buddy đang thu gom sách và xống áo cho trẻ nhỏ đường phố.)

3. T

(Be a Buddy sẽ phụ đạo cho trẻ mặt đường phố.)

4. F 

(Go Green là 1 trong những doanh nghiệp về môi trường.)

5. T 

(Go Green đã khuyến khích mọi fan tái chế rác.


Bài 1b

b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

1. What vì you think the phrase "make a difference" means?

(Bạn nghĩ cụm từ "tạo buộc phải sự không giống biệt" nghĩa là gì?)

2. Can you guess what Go Green does in their community garden project?

(Bạn có thể đoán được tổ chức triển khai Sống xanh làm gì trong dự án công trình khu vườn xã hội của chúng ta không?)

3. How vị you think the community garden project "makes a difference"?

(Bạn nghĩ dự án khu vườn cộng đồng "tạo buộc phải sự khác biệt" như thế nào?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. - ‘Make a difference’ means doing something good, especially to lớn improve a situation. 

- ‘Make a difference’ is located in the conversation means people donate books & clothes khổng lồ street children. 

( ‘Make a difference — sản xuất sự không giống biệt’ có nghĩa là làm một việc nào đó tốt, đặc biệt là nâng cao trình trạng hay yếu tố hoàn cảnh nào đó

- ‘Make a difference’ ở bài xích đàm thoại này tức là mọi fan quyên góp sách và áo xống cho trẻ em đường phố.)

2. They plant trees & flowers to create gardens for the community.

(Họ trồng cây với hoa để làm cho những khu vườn cho cùng đồng.)

3. It will create a clean environment for all people. There will be a lot of trees in the gardens. People can walk, vày exercises & enjoy fresh air there. Children can play in the gardens & it"s a really good space for the community.

Xem thêm: Tự Nhiên Bị Sốt Nhẹ Có Phải Dấu Hiệu Mang Thai? ? Tự Nhiên Bị Sốt Nhẹ Có Phải Dấu Hiệu Mang Thai

(Nó sẽ tạo cho một môi trường thiên nhiên sạch đẹp cho toàn bộ mọi người. Sẽ có nhiều cây vào vườn. đông đảo người hoàn toàn có thể đi bộ, bạn hữu dục và tận hưởng không khí vào lành ngơi nghỉ đó. Con trẻ em rất có thể chơi trong sân vườn và chính là một không gian thực sự tốt cho cùng đồng.)


Task 2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups?

(Nhìn vào đông đảo từng vào khung. Em có thể bỏ nó vào những đội đúng không?)

donate

volunteer

provide

environmental

help

recycle

clean

 

benefit

plant

encourage

 

 

Nouns

Verbs

Adjectives

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lời giải đưa ra tiết:

Nouns (Danh từ)

Verbs (Động từ)

Adjectives (Tính từ)

help (sự góp đỡ), benefit (lợi ích), volunteer (tình nguyện viên), plants (cây cối)

 

donate (quyên góp), help (giúp đỡ), benefit (mang lại lợi ích), volunteer (làm câu hỏi tình nguyện), recycle (tái chế), plant (trồng trọt), provide (cung cấp), clean (làm sạch), encourage (khuyến khích)

clean (sạch sẽ), environmental (thuộc về môi trường)

 


Task 3. Fill the gaps with the words in the box.

(Điền vào địa điểm trống những từ vào khung.)

donate

volunteer

community service

make a difference

homeless people

1. You are a if you help other people willingly & without payment.

2.  are those who bởi not have a home and really need help.

3. She often money to lớn charitable organisations.

4. The activities that individuals or organisations bởi vì to benefit a community are called .

5. If you are trying to lớn you are trying lớn have a good effect on a person or situation.

Lời giải chi tiết:

1. Volunteer

2. Homeless people

3. Donates

4. Community service

5. Make a difference

1. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment.

(Bạn là một trong tình nguyện viên nếu như bạn sẵn lòng giúp những người khác mà không rước tiền.)

2. Homeless people are those who bởi not have a trang chủ and really need help.

(Người vô gia cư là phần nhiều người không có nhà với thật sự yêu cầu sự giúp đỡ.)

3. She often donates money khổng lồ charitable organisations.

(Cô ấy thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.)

4. The activities that individuals or organisations bởi vì to benefit a community are called community service.

(Những chuyển động mà những cá thể hay tổ chức triển khai làm vi lợi ích cho một xã hội được gọi là một trong những loại dịch vụ cộng đồng.)

5. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation.

(Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, bạn đang cố tạo thành ra tác động tốt lên một người hay là một tình huống.)


Task 4. Describe the pictures with the verbs in 2.

(Miêu tả những album với phần đa động từ trong phần 2.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. donate books (quyên góp sách)

2. plant tree (trồng cây)

3. help children do homework (giúp trẻ em làm bài xích tập về nhà)

4. clean streets (dọn con đường phố)

5. recycle rubbish (tái chế rác)


Task 5. Create word webs

(Tạo ra mạng (lưới) từ.)

*

Phương pháp giải:

*


Task 6. Game: VOCABULARY PING PONG

(Trò chơi: từ bỏ vựng PING PONG)

In pairs, stand face-to-face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, & the new words you learned above. To start the game, partner A says a new word & partner B says the first related word that comes to lớn mind. Keep the words going back và forth as quickly as possible until the teacher says stop.

(Làm câu hỏi theo cặp, đứng đối lập với bạn. Nghĩ về về chủ thể của bài học kinh nghiệm này, chuyển động phục vụ cộng đồng, và các từ mới các bạn vừa học ở trên. Để bắt đầu trò chơi, các bạn A nói một từ bắt đầu và các bạn B nói từ liên quan mà xuất hiện đầu tiên trong đầu. Liên tiếp với các từ tiếp theo sớm nhất có thể cho đến khi gia sư nói giới hạn lại.)